3TCloud – Vật tư chưa sử dụng đầu – cuối kỳ

Kính chào Quý khách hàng,

Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cách khai báo dữ liệu về Vật tư chưa sử dụng đầu kỳ và cuối kỳ trong phân hệ SẢN XUẤT GIÁ THÀNH.

Vật tư chưa sử dụng đươc hiểu là vật tư, nguyên vật liệu xuất ra để sản xuất nhưng chưa sử dụng hết và đồng thời cũng không nhập lại kho. Vì vậy giá trị của vật tư chưa sử dụng cuối kỳ sẽ không được cộng vào giá trị chi phí của sản phẩm sản xuất trong kỳ mà treo trên Dư Nợ của tài khoản tập hợp giá thành. (Thông thường là TK 154)

Chi tiết các bước nhập liệu như sau:

1. Vật tư chưa sử dụng đầu kỳ

Vật tư chưa sử dụng đầy kỳ chỉ khai báo cho kỳ đầu tiên nhập liệu trên phần mềm.

Chọn nghiệp vụ Phân bổ, tính giá thành sản phẩm tại phân hệ SẢN XUẤT, GIÁ THÀNH.

Tại màn hình chức năng Phân bổ tính giá thành khai báo các thông tin cơ bản: Kỳ tính giá thành – Phương pháp xác định sản phẩm dở dang – Tài khoản tập hợp tính giá thành. Sau đó đến mục Đầu kỳ tích chọn Vật tư chưa sử dụng.

Hiện màn hình Nguyên vật liệu chưa sử dụng chưa sử dụng đầu kỳ.

Nhấn dấu + trên thanh menu hoặc phím tắt F2 để lần lượt khai báo thông tin về vật tư, nguyên vật liệu chưa sử dụng kết từ kỳ trước.

Thông tin về vật tư, nguyên vật liệu chưa sử dụng đầu kỳ cần khai báo gồm:

Yếu tố Giá trị của vật tư chưa sử dụng đầu kỳ muốn phản ánh vào giá trị của yếu tố chi phí nào của giá thành sản phẩm thì chọn mã yếu tố tương ứng. (Thông thường là 001 – Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp).
Loại nguyên liệu Thông thường mặc định chọn “Theo vật tư”.

Trường hợp có định mức sản xuất và khai báo định mức theo nhóm vật tư thì khi vật tư thuộc nhóm còn dở dang sẽ chọn “Theo nhóm” đồng thời khai báo mã nhóm vật tư (nhóm định mức) tương ứng ở tham số Vật tư phía dưới.

(Chi tiết tham khảo lại khai báo định mức sản phẩm tại link)

Vật tư Loại nguyên liệu chọn “Theo vật tư” thì ô vật tư chọn mã vật tư, nguyên vật liệu đang muốn khai báo chưa sử dụng hết cuối kỳ trước. Mã này lấy từ Danh mục vật tư hàng hóa.

Loại nguyên liệu chọn “Theo nhóm” thì ô vật tư chọn mã nhóm định mức lấy từ Danh mục nhóm định mức.

Sản phẩm Nếu vật tư, nguyên vật liệu này trước đó xuất ra đích danh cho 1 sản phẩm hoặc 1 công đoạn nhất định thì khi khai báo dữ liệu đầu kỳ nhập đích danh mã sản phẩm và công đoạn đó để ghi nhận tiếp chi phí trong kỳ.
Số lượng Số lượng theo đơn vị tính chính của vật tư, nguyên vật liệu chưa sử dụng hết đầu kỳ.
Giá trị Giá trị tiền của vật tư, nguyên vật liệu chưa sử dụng hết đầu kỳ.

Sau khi đã điền xong thông tin nhấn Ghi lại hoặc phím tắt CTRL + ENTER để lưu lại dữ liệu đã điền.

2. Vật tư chưa sử dụng cuối kỳ

Thực hiện thao tác mở vật tư chưa sử dụng cuối kỳ tương tự như phần 1 nhưng chọn Vật tư chưa sử dụng ở mục Cuối kỳ.

Hiện màn hình Nguyên vật liệu chưa sử dụng cuối kỳ.

Tại đây chúng ra sẽ thấy danh sách tổng cộng các mã vật tư, nguyên vật liệu là vật tư chưa sử dụng đầu kỳ và xuất ra trong kỳ để sản xuất.

Vật tư, nguyên vật liệu nào chưa sử dụng hết cuối kỳ thì điền tương ứng vào ô Số lượng của mục Chưa sử dụng.

Người dùng chỉ cần điền số lượng của vật tư chưa sử dụng phần Giá trị sẽ được phần mềm tự động xác định căn cứ vào giá trị và số lượng ở cột Xuất kho.

Trong đó:

  • Số lượng cột xuất kho = Số lượng chưa sử dụng đầu kỳ + Số lượng xuất ra trong kỳ – Số lượng nhập lại trong kỳ.
  • Giá trị xuất kho = Giá trị chưa sử dụng đầu kỳ + Giá trị xuất ra trong kỳ – Giá trị nhập lại trong kỳ.

Người dùng sẽ nhấn vào biểu tượng dấu tích (2) để phần mềm thực hiện xác định giá trị vật tư chưa sử dụng căn cứ vào dữ liệu vật tư, nguyên vật liệu nhập xuất cuối cùng. Tiếp đó nhấn biểu tượng lưu (1) để lưu dữ liệu vật tư chưa sử dụng cuối kỳ.

Trên đây là toàn bộ các thao tác khai báo Vật tư chưa sử dụng đầu kỳ và cuối kỳ.

Chúc Quý khách hàng thực hiện thành công!