3TCloud – Nghiệp vụ mua – bán ngoại tệ

Kính chào Quý khách hàng,

Bài viết này sẽ hướng dẫn cách nhập liệu theo dõi chênh lệch tỷ giá với nghiệp vụ mua bán ngoại tệ trên Phần mềm kế toán 3TCloud.

1. Mua ngoại tệ bằng tiền Việt

Ví dụ nhập liệu:

Ngày 11/10/2021, Chuyển tiền từ tài khoản tiền việt tại ngân hàng Vietcombank mua 12.000 USD. Tỷ giá bán của ngân hàng ngày 11/10/2021 là: 22.660 VNĐ. Tiền ngoại tệ mua về chuyển vào tài khoản ngoại tệ Vietcombank.

Chi tiết thực hiện như sau:

Với nghiệp vụ trên ưu tiên nhập liệu tại Phiếu chi.

Tích chọn phân hệ TIỀN MẶT, TIỀN GỬI hiện cột Nghiệp vụ chọn Phiếu chi.

Tại màn hinh thêm mới phiếu chi nhập các thông tin như sau:

Ngày chứng từ Ngày phát sinh giao dịch.
Tiền tệ – Tỷ giá Để VND – Tỷ giá 1
Đối tượng Để mã nhân viên thực hiện giao dịch/ Kế toán nhập liệu/ Tên công ty chủ quản.
Hạch toán
Tài khoản Nợ Số hiệu tài khoản tăng ngoại tệ tương ứng

Tiền tệ: Mã đồng tiền ngoại tệ giao dịch (USD)

Nguyên tệ: Giá trị ngoại tệ tăng

Tỷ giá: Tỷ giá bán của ngân hàng tại ngày phát sinh giao dịch mua ngoại tệ.

Thành tiền: Giá trị quy đổi theo đồng tiền hạch toán (VND) = Nguyên tệ * Tỷ giá.

Tài khoản Có Số hiệu tài khoản xuất quỹ tiền việt.

Tiền tệ: Mã đồng tiền xuất quỹ (VND)

Nguyên tệ: Giá trị tiền Việt xuất quỹ đi mau ngoại tệ

Tỷ giá: 1

Thành tiền = Nguyên tệ = Giá trị VND xuất quỹ

Nghiệp vụ này không phát sinh chênh lệch tỷ giá.

Nhập liệu xong các thông tin trên nhấn Ghi lại hoặc phím tắt CTRL + ENTER để lưu lại nghiệp vụ.

2. Bán ngoại tệ

Ví dụ nhập liệu:

Ngày 15/10/2021, Bán 500 USD từ tài khoản ngoại tệ Vietcombank với tỷ giá mua của ngân hàng ngày 15/10/2021 là: 22.630 VNĐ. Thu được 11.315.000 VNĐ chuyển thẳng vào tài khoản tiền Việt vủa Vietcombank.

Chi tiết thực hiện như sau:

Với nghiệp vụ này ưu tiên sử dụng phiếu Báo Nợ (chứng từ ghi Có tài khoản ngoại tệ) để phần mềm tự động xác định tỷ giá xuất quỹ ngoại tệ.

Tích chọn phân hệ TIỀN MẶT, TIỀN GỬI. Hiện cột Nghiệp vụ chọn phiếu Báo Nợ.

Tại màn hinh thêm mới Báo Nợ nhập các bước sau:

Ngày chứng từ Ngày phát sinh giao dịch.
Tiền tệ – Tỷ giá Tại đây sẽ nhập mã ngoại tệ xuất quỹ đi bán. Khi nhập mã ngoại tệ xong nhấn ENTER phần mềm sẽ gợi ý ra các tài khoản tiền có số dư ngoại tệ tương ứng là tỷ giá xuất quỹ tại thời điểm đó. Tỷ giá này được xác định bằng PP trung bình di động theo đúng nguyên tắc ghi nhận Chênh lệch tỷ giá theo TT200-BTC.

Chọn dòng tài khoản xuất quỹ tương ứng thì tỷ giá xuất quỹ sẽ được nhập vào ô tỷ giá.

Đối tượng Để mã nhân viên thực hiện giao dịch/ Kế toán nhập liệu/ Tên công ty chủ quản.
Hạch toán tài khoản bước 1
Tài khoản Nợ Số hiệu tài khoản tăng tiền Việt

Tiền tệ nhập VNĐ

Nguyên tệ là số tiền VNĐ thu được sau khi bán ngoại tệ.

Tỷ giá là 1

Thành tiền = Nguyên tệ

Tài khoản Có Số hiệu tài khoản ngoại tệ xuất quỹ

Tiền tệ nhập mã ngoại tệ đem bán

Nguyên tiên là số ngoại tệ đem bán

Tỷ giá – tự động nhảy theo tỷ giá xuất quỹ tự động ở ô Tiền tệ – Tỷ giá

Thành tiền = Nguyên tệ * tỷ giá = Giá trị VND quy đổi theo tỷ giá xuất quỹ.

Hạch toán tài khoản bước 2
Nếu tỷ giá xuất quỹ và tỷ giá mua ngoại tệ của ngân hàng tại ngày phát sinh khác nhau sẽ dẫn đến phát sinh chênh lệch tỷ giá. Tại dòng hạch toán tài khoản Có nhấn ENTER phần mềm sẽ tự động tính ra giá trị chênh lệch và hạch toán cụ thể:
Thành tiền tài khoản Nợ < Tài khoản Có (Tỷ giá xuất quỹ > Tỷ giá mua của ngân hàng giao dịch)

=> Tự động hạch toán giá trị chênh lệch vào Nợ TK 635. (Tài khoản này khai báo tại Khai báo thông tin đơn vị cơ sở – chi tiết tại link).

Thành tiền tài khoản Nợ > Tài khoản Có (Tỷ giá xuất quỹ < Tỷ giá mua của ngân hàng giao dịch)

=> Tự động hạch toán giá trị chênh lệch vào Có TK 515. (Tài khoản này khai báo tại Khai báo thông tin đơn vị cơ sở – chi tiết tại link).

Nhấn “Ghi lại” hoặc dùng phím tắt CTRL + ENTER để lưu lại nghiệp vụ.

3. Chuyển tiền ngoại tệ từ tài khoản ngoại tệ này sang tài khoản ngoại tệ khác

Ví dụ nhập liệu:

Ngày 15/10/2021 chuyển 600 USB từ tài khoản ngoại tệ Vietcombank sang tài khoản ngoại tệ tại ngân hàng BIDV. Tỷ giá mua ngoại tệ ngay 15/10/2021 củ BIDV là 22.660 VNĐ.

Chi tiết nhập liệu như sau:

Với nghiệp vụ này ưu tiên nhập liệu lại phiếu Báo Nợ để phần mềm giúp xác định tỷ giá xuất quỹ của tài khoản ngoại tệ.

Tại màn hình thêm mới Báo Nợ hạch toán như sau:

Ngày chứng từ Ngày phát sinh giao dịch.
Tiền tệ – Tỷ giá Tại đây sẽ nhập mã ngoại tệ xuất quỹ. Khi nhập mã ngoại tệ xong nhấn ENTER phần mềm sẽ gợi ý ra các tài khoản tiền có số dư ngoại tệ tương ứng là tỷ giá xuất quỹ tại thời điểm đó. Tỷ giá này được xác định bằng PP trung bình di động theo đúng nguyên tắc ghi nhận Chênh lệch tỷ giá theo TT200-BTC.

Chọn dòng tài khoản xuất quỹ tương ứng thì tỷ giá xuất quỹ sẽ được nhập vào ô tỷ giá.

Đối tượng Để mã nhân viên thực hiện giao dịch/ Kế toán nhập liệu/ Tên công ty chủ quản.
Hạch toán tài khoản bước 1
Tài khoản Nợ Số hiệu tài khoản tăng tiền ngoại tệ

Tiền tệ nhập ngoại tệ nhận được

Nguyên tệ là số tiền ngoại tệ nhận được từ chuyển khoản.

Tỷ giá là tỷ giá mua của ngân hàng nhận tiền ngoại tệ tại ngày phát sinh giao dịch

Thành tiền = Nguyên tệ * tỷ giá = Giá trị VND quy đổi theo tỷ giá mua.

Tài khoản Có Số hiệu tài khoản ngoại tệ xuất quỹ

Tiền tệ nhập mã ngoại tệ xuất quỹ

Nguyên tiên là số ngoại tệ xuất quỹ

Tỷ giá – tự động nhảy theo tỷ giá xuất quỹ tự động ở ô Tiền tệ – Tỷ giá

Thành tiền = Nguyên tệ * tỷ giá = Giá trị VND quy đổi theo tỷ giá xuất quỹ.

Hạch toán tài khoản bước 2
Nếu tỷ giá xuất quỹ và tỷ giá mua ngoại tệ của ngân hàng tại ngày phát sinh khác nhau sẽ dẫn đến phát sinh chênh lệch tỷ giá. Tại dòng hạch toán tài khoản Có nhấn ENTER phần mềm sẽ tự động tính ra giá trị chênh lệch và hạch toán cụ thể:
Thành tiền tài khoản Nợ < Tài khoản Có (Tỷ giá xuất quỹ > Tỷ giá mua của ngân hàng giao dịch)

Tự động hạch toán giá trị chênh lệch vào Nợ TK 635. (Tài khoản này khai báo tại Khai báo thông tin đơn vị cơ sở – chi tiết tại link).

Thành tiền tài khoản Nợ > Tài khoản Có (Tỷ giá xuất quỹ < Tỷ giá mua của ngân hàng giao dịch)

Tự động hạch toán giá trị chênh lệch vào Có TK 515. (Tài khoản này khai báo tại Khai báo thông tin đơn vị cơ sở – chi tiết tại link).

Nhấn “Ghi lại” hoặc phím tắt CTRL + ENTER để lưu lại, hoàn thiện nghiệp vụ.

Chúc Quý khác hàng thực hiện thành công!