3TCloud – Chức năng rà soát sai sót dữ liệu

Bài viết này sẽ giới thiệu các chức năng kiểm tra nhanh dữ liệu trong Phần mềm kế toán 3TCloud.

Các bước thực hiện chức năng Kiểm tra dữ liệu như sau:

Bước 1: Chọn chức năng Kiểm tra dữ liệu

Vào phân hệ CUỐI KỲ.

Tại cột Nghiệp vụ chọn chức năng “Kiểm tra dữ liệu”

Bước 2: Chọn tiêu thức muốn kiểm tra dữ liệu

Hiện màn hình chọn tham số cần kiểm tra.

Nhóm chỉ tiêu kiểm tra phát sinh tài khoản:

Chọn chỉ tiêu muốn kiểm tra. Ý nghĩa từng chỉ tiêu hiển thị ở bảng dưới.

Chỉ tiêu Ý nghĩa kiểm tra
Thiều đối tượng Tài khoản công nợ nhưng nhập thiếu đối tượng.
Thừa đối tượng Hiện tại tài khoản này khai báo không phải tài khoản công nợ nhưng trước đó đã bị gắn thừa mã đối tượng.
Thiếu khoản mục Tài khoản có theo dõi khoản mục nhưng quên chưa nhập khoản mục phí
Thừa khoản mục Hiện tại là tài khoản đó khai báo không muốn theo dõi khoản mục nhưng trước đó có theo dõi khoản mục và gắn thừa khoản mục phí.
Thiếu sản phẩm Tài khoản giá thành ghi nhận chi phí trực tiếp đến từng sản phẩm nhưng quên chưa gắn mã sản phẩm.
Thừa sản phẩm Hiện tại tài khoản này khai báo không theo dõi giá thành nhưng trước đó đã bị gắn thừa chi tiết mã sản phẩm.
Thiếu bộ phận Tài khoản theo dõi bộ phận nhưng thiếu chưa nhập chi tiết bộ phận.
Thừa bộ phận Hiện tại tài khoản này khai báo không muốn theo dõi bộ phận nhưng trước đó đã bị gắn thừa mã bộ phận.
Thiếu hợp đồng Tài khoản công nợ muốn theo dõi hợp đồng nhưng thiếu chưa gắn chi tiết mã hợp đồng.
Thừa hợp đồng Tài khoản công nợ muốn theo dõi hợp đồng nhưng thiếu chưa gắn chi tiết mã hợp đồng.

  • Chọn thời gian muốn kiểm tra “Từ ngày” – “đến”
  • Chọn tài khoản muốn kiểm tra.
  • Nhấn Chấp nhận để nhận kết quả kiểm tra.

Chỉ tiêu kiểm tra “Chưa hoàn thành kê khai hóa đơn GTGT”

Dùng để rà soát các nghiệp vụ có phát sinh hạch toán giá trị thuế (133/ 33311) nhưng chưa được kê khai để lên Tờ khai thuế GTGT.

Chỉ tiêu kiểm tra “Xuất âm kho”

Dùng để rà soát các chứng từ vật tư xuất âm kho. Để chức năng kiểm tra này hoạt động cần chọn kỳ muốn kiểm tra và chọn mã kho cần kiểm tra.

Nếu muốn kiểm tra chi tiết 1 nhóm hàng hoặc 1 mã vật tư hàng hóa thì có thể nhập bổ sung chi tiết.

Bước 3: Chỉnh sửa sai sót

Sau khi nhấn Chấp nhận phần mềm sẽ trả kết quả sai sót tại màn hình báo cáo.

Người dùng có thể kích đúp vào chứng từ từ màn hình báo cáo để sửa lỗi tương ứng.