Phiếu xuất trả lại người bán

Nghiệp vụ xuất hàng trả lại nhà cung cấp sẽ được nhập trong Kế toán vật tư hàng hóa, “Phiếu xuất trả lại người bán”

Bước 1: Nhập liệu các nội dung cần thiết:

– Ngày chứng từ: Là ngày phát sinh thực tế của chứng từ
– Đối tượng: Là mã của đối tượng liên quan trực tiếp tới phát sinh của chứng từ này. Cụ thể là nhà cung đã nhập mua hàng trước đó
– Diễn giải: Là nội dung của chứng từ đang thực hiện
– Mã nhập xuất: Chọn mã nhập xuất tương ứng với hình thức thanh toán khi xuất trả vật tư hàng hóa cho nhà cung cấp: Công nợ, tiền mặt, tiền gửi,…

Bước 2: Chọn thực hiện xuất trả lại hàng cho phiếu nhập kho

Người sử dụng có thể lựa chọn tự nhập đơn giá trong Phiếu xuất trả lại người bán tương ứng giá mua vật tư ban đầu, hoặc thực hiện chức năng “Chọn phiếu nhập” phần mềm sẽ tự động lấy đơn giá từ phiếu nhập kho được chọn.

Để chọn phiếu nhập kho trong Phiếu xuất trả lại người bán, sau khi nhập các thông tin của chứng từ như: Ngày chứng từ, đối tượng, diễn giải, mã nhập xuất,…Khách hàng chọn biểu tượng “Chức năng”

Tại cửa sổ chọn phiếu nhập:

– Từ ngày – Đến ngày: Người sử dụng điền khoảng thời gian chứa phiếu nhập kho trước đó

– Hiện tất: Phần mềm sẽ hiển thị toàn bộ các phiếu nhập trong khoảng thời gian đó

  • Nếu người sử dụng xuất trả lại 1 phần số lượng của phiếu nhập kho trước thì điền vào số lượng xuất trả lại vào trong cột xuất hàng
 
  • Nếu trả lại hết số lượng hàng của phiếu nhập thì tích vào ô trống tại dòng vật tư đó

– Chấp nhận: Phần mềm sẽ lấy thông tin vật tư, số lượng, đơn giá, thuế xuất,… tương ứng từ cửa sổ chọn phiếu nhập mà người sử dụng vừa thực hiện sang giao diện Phiếu xuất trả lại người bán.

– Hủy bỏ: Hủy bỏ kết quả của thao tác đã thực hiện tại cửa sổ Chọn phiếu nhập, quay về giao diện nhập liệu của Phiếu xuất trả lại người bán

Lưu lại và kê khai VAT (nếu chứng từ có phát sinh thuế GTGT)

Chúc anh/chị thành công!