Hướng dẫn nhập phiếu xuất

HƯỚNG DẪN PHIẾU XUẤT

Tất cả các chứng từ xuất hàng ra khỏi kho trong nội bộ công ty mà không liên quan đến quá trình sản xuất như xuất nguyên vật liệu để sản xuất, xuất nguyên vật liệu ra công trình hay điều chuyển giữa các kho thì sẽ được nhập vào Phiếu xuất trong phần mềm kế toán 3TSoft. Phiếu này được sử dụng trong một số trường hợp như: Xuất vật tư hàng hoá sử dụng trong bộ phận kinh doanh hoặc quản lý, xuất huỷ vật tư hàng hoá, xuất kho công cụ dụng cụ phân bổ dần…

Ví dụ: Tôi mua nhập kho CCDC 10 chiếc ghế văn phòng ngày 02/01/2020 với đơn giá chưa thuế là 300.000đ/ chiếc. Ngày 10/01/2020 xuất kho CDCD 5 chiếc để dùng cho VP và phân bổ nó trong vòng 6 tháng. Trong 3TSoft cụ thể sẽ nhập như sau:

Tại Phân hệ Kế toán vật tư hàng hóa – Chọn Phiếu xuất – Ấn F2 để thêm mới

Thông tin

Diễn giải
Ngày chứng từ Là ngày phát sinh thực tế của chứng từ
Số Là số của chứng từ đang thực hiện
Tiền tệ Là mã tiền tệ phát sinh của chứng từ
Tỷ giá Là tỷ giá giữa đồng tiền phát sinh của chứng từ và đồng tiền hạch toán. Nếu đồng tiền phát sinh là ngoại tệ thì tỷ giá được lấy trong danh mục tiền tệ. Nếu tỷ giá được chương trình tự động đưa ra không đúng với tỷ giá thực tế thì người sử dụng có thể sửa cho đúng với thực tế phát sinh.
Bộ phận Là mã của bộ phận liên quan trực tiếp tới phát sinh của chứng từ này. Bộ phận được chọn trong danh mục bộ phận. Nếu không quản lý phát sinh theo bộ phận thì có thể để trống.
Hợp đồng Là mã của hợp đồng liên quan trực tiếp tới phát sinh của chứng từ này. Hợp đồng được chọn trong danh mục hợp đồng. Nếu không quản lý phát sinh theo hợp đồng thì có thể để trống.
Đối tượng Là mã của đối tượng liên quan trực tiếp tới phát sinh của chứng từ này. Đối tượng được chọn trong danh mục đối tượng. Nếu đối tượng được chọn có tên và địa chỉ đầy đủ thì chương trình sẽ ghi nhận tương ứng vào Ông bà và địa chỉ của chứng từ phát sinh.
Diễn giải (VN) Là nội dung của chứng từ đang thực hiện
Mã nhập xuất Là hình thức xuất kho hàng hóa,CCDC. Và được sử dụng với mục đích ngăn trùng định khoản trong các nghiệp vụ phát sinh kép. Mã nhập xuất được chọn trong Danh mục dạng nhập xuất.

Trường hợp định khoản Nợ – Có giống nhau (Nợ 153/ Có 153..) để mã nhập xuất là không định khoản sổ cái.

Trường hợp định khoản Nợ – Có khác nhau (Nợ 242/ Có 153..) để mã nhập xuất là có định khoản sổ cái.

Mã vật tư Là mã của vật tư hàng hóa, CDCD xuất kho. Vật tư được chọn trong Danh mục Vật tư hàng hóa. Các thông tin có liên quan đến vật tư hàng hóa này sẽ được chương trình ghi nhận tương ứng vào Tên vật tư và Đơn vị tính.
Đơn vị tính Là đơn vị đo lường của vật tư hàng hóa xuất kho. Được chương trình tự động lấy ra từ danh mục vật tư hàng hóa đã khai báo. Đối với trường hợp mã vật tư được khai báo có nhiều đơn vị tính thì người sử dụng có thể lựa chọn lại cho đúng loại đơn vị tính của lần xuất hàng đang thực hiện.
Kho Là mã của kho lưu trữ hàng hóa, CDCD khi xuất kho
Số lượng Là số lượng của vật tư hàng hóa được xuất kho. Số lượng này được ghi nhận theo Đơn vị tính đã lựa chọn.
Đơn giá Là giá trị cho 1 đơn vị vật tư hàng hóa xuất kho theo đơn vị tính và loại tiền tệ đã chọn.
Thành tiền Giá trị này được tính bằng Đơn giá nhân Số lượng.
Tổng tiền Là tổng giá trị vật tư hàng hóa xuất kho trên Phiếu xuất đang thực hiện.