Chi phí mua hàng

Kính chào Quý khách hàng!

Trong quá trình mua hàng hóa vật tư ngoài chi phí mua hàng hóa còn có thể phát sinh thêm các chi phí khác như vận chuyển, kho bãi. Chi phí này có thể phân bổ trực tiếp ngay trên phiếu nhập hoặc cuối tháng doanh nghiệp mới tập hợp chi phí này để phân bổ. Trong phần mêm kế toán 3TSoft sẽ khai báo chi phí nhập mua như sau:

TH1: Chi phí mua hàng cùng nhà cung cấp và phân bổ trực tiếp vào Phiếu nhập mua.

Chọn Menu Hệ thống -> Khai báo tham số chứng từ

Chọn Phiếu nhập kho và ấn F3 để sửa -> Chọn Chi phí: Có

Sau đó nhập Phiếu nhập mua, tại ô Phân bổ chi phí, nhập Tổng tiền chi phí và ấn phân bổ theo Lượng hoặc Tiền.

TH2: Chi phí mua hàng khác nhà cung cấp với Hóa đơn nhập mua hoặc chi phí trả theo từng đợt.

Kế toán vật tư hàng hóa -> Chi phí mua hàng -> Ấn F2 để thêm mới

Ấn Phân bổ chi phí

Khai báo các thông tin như sau:

Chúc quý khách hàng thực hiện thành công!