3TCloud – Đăng ký khấu hao tài sản, công cụ, chi phí

Kính chào Quý khách hàng,

Bài viết này sẽ hướng dẫn cách thức đăng ký khấu hao Tài sản, Công cụ dụng cụ – chi phí trả trước trên phần mềm kế toán 3TCloud.

Khi phát sinh tăng 1 Tài sản, Công cụ dụng cụ – chi phí trả trước cần ghi nhận vào phần mềm cần 2 thao tác:

Thao tác 1: Định khoản nghiệp vụ kế toán phát sinh.

Thao tác 2: Đăng ký khấu hao Tài sản, Công cụ dụng cụ – chi phí.

Chi tiết từng bước thực hiện như sau:

1. Hạch toán nghiệp vụ kế toán tăng Tài sản, Công cụ dụng cụ – chi phí trả trước

a. Tài sản

Ví dụ nhập liệu:

Ngày 19/08/2021, Công ty mua 1 xe tải trị giá 320.000.000đ nhằm mục đích chuyên trở khi mua bán hàng hóa.

Bước 1: Xác định chứng từ nhập liệu

Khi phát sinh tăng tài sản căn cứ vào phương diện giao dịch bằng tiền hay công nợ để xác định loại chứng từ hạch toán. Nếu mua tài sản thanh toán trực tiếp bằng tiền người sử dụng sẽ vào phân hệ Kế toán tiền mặt – tiền gửi. Trường hợp chưa thanh toán để công nợ sẽ vào phân hệ Kế toán tổng hợp.

Bước 2: Hạch toán nghệp vụ ghi tăng tài sản

b. Công cụ dụng cụ – chi phí trả trước

Đối với công cụ dụng cụ có 2 trường hợp xảy ra:

TH01: Công cụ dụng cụ nhập kho trước xuất dùng sau

Ví dụ nhập liệu:

Ngày 30/08/2021 nhập mua lô ghế văn phòng tổng 50 chiếc – đơn giá: 250.000đ – Tổng tiền 12.500.000đ. Thuế 10%.

Bước 1: Nhập kho công cụ dụng cụ

Chọn phiếu nhập kho trong phân hệ Kế toán vật tư hàng hóa

Nhập liệu chi tiết thông tin về công cụ dụng cụ nhập kho gồm Mã công cụ dụng cụ – Kho nhập – Số lượng – Đơn giá – Thành tiền. Mã công cụ dụng cụ nhập liệu trong phiếu nhập kho được khởi tạo từ Danh mục vật tư hàng hóa.

Định khoản phản ánh trong phiếu nhập kho sẽ là:

Nợ 153 – Công cụ dụng cụ

Nợ 133 – Thuế GTGT (nếu có)

Có 331 – Phải trả người bán.

(Chi tiết cách nhập phiếu nhập mua tham khảo tại link)

Bước 2: Khi xuất dùng công cụ dụng cụ – Giá trị phân bổ nhiều kỳ

Chọn Phiếu xuất tại phân hệ Kế toán vật tư hàng hóa.

Nhập liệu công cụ dụng cụ xuất dùng chi tiết thông tin Mã – Kho xuất – Số lượng. Đơn giá và Thành tiền tự động xác định khi nhấn tính giá vốn.

Định khoản phản ánh trong phiếu xuất CCDC dùng và phân bổ chi phí sẽ là:

Nợ 242 – Chi phí trả trước

Có 153 – Công cụ dụng cụ.

(Chi tiết cách nhập phiếu xuất tham khảo tại link)

TH02: Công cụ dụng cụ mua về đưa luôn vào sử dụng. Giá trị phân bổ nhiều kỳ

Với trường hợp này chỉ cần vào thẳng phân hệ Kế toán tổng hợp chọn Phiếu kế toán để hạch toán tổng giá trị mua công cụ dụng cụ vào Chi phí trả trước nhiều kỳ.

Sau khi hoàn thành xong thao tác hạch toán nghiệp vụ tài sản, công cụ dụng cụ – chi phí, bước tiếp theo sẽ là Đăng ký khấu hao.

2. Đăng ký khấu hao tài sản, công cụ dụng cụ – chi phí

a. Đăng ký tài sản

Vào phân hệ Tài sản, Công cụ, Chi phí chọn Danh mục tài sản.

Hiện màn hình Danh mục tài sản nhần dấu + trên thanh menu hoặc phím tắt F2 để thêm mới khai báo thông tin tài sản muốn đăng ký khấu hao.

Hiện màn hình khai báo chi tiết thông tin về tài sản.

Ý nghĩa của các tham số:

STT Tiêu đề Ý nghĩa
1 Mã tài sản Là tập hợp các ký tự, chữ số đại diện cho Tài sản, giúp cho việc gợi nhớ khi nhập liệu chứng từ liên quan đến tài sản (Ví dụ: XEOTO)
2 Thẻ tài sản
3 Tính khấu hao Chỉ tiêu này có 2 lựa chọn:

  • Màu xanh: Có tính khấu hao mã đang đăng ký.
  • Màu xám: Không tính khấu hao mã đang đăng ký.
4 Tên tài sản Là tên của tài sản đang được khai báo.
5 Đơn vị tínhn Là đơn vị tính của tài sản.
6 Số lượng Là số lượng tài sản đang được khai báo để tính khấu hao. Số lượng bao nhiều thì giá trị đăng ký tài sản tương ứng với tổng số lượng này.
7 Ngày tăng Là ngày phát sinh tăng tài sản.
8 Ngày khấu hao Là ngày bắt đầu tính khấu hao muốn tính khấu hao tài sản.
9 Số chứng từ Là số chứng từ liên quan tới tài sản đang được đăng ký.
10 Nguyên giá Là giá trị nguyên giá của tài sản. Được xác định theo nguyên tắc giá gốc.
11 Giá trị hao mòn Là giá trị hao mòn lũy kế của tài sản tính tới thời điểm ngày bắt đầu muốn đăng ký khấu hao trên phần mềm. (Thường là ngày bắt đầu hạch toán).
12 Giá trị còn lại Nguyên giá – Giá trị hao mòn.
13 Giá trị tính khấu hao
  • Giá trị tính khấu hao / Số tháng khấu hao = Giá trị khấu hao tháng.
  • Giá trị khấu hao thường để bằng Nguyên giá.
  • Số tháng khấu hao là số tháng khấu hao đăng ký khấu hao khi mua mới tài sản.
14 Số tháng khấu hao
15 Khấu hao tháng
16 Tài khoản chi phí Giá trị khấu hao tháng muốn hạch toán ghi Nợ tài khoản chi phí gì thì để tương ứng tại tham số Tài khoản chi phí.
17 Tài khoản hao mòn Giá trị khấu hao tháng muốn hạch toán ghi Có tài khoản nào thì để tương ứng tại tham số Tài khoản hao mòn.

Tài sản thường sẽ là 214 – Hao mòn tài sản cố định.

Công cụ dụng cụ, chi phí sẽ là 242 – Chi phí trả trước.

18 Bộ phận Trường hợp hạch toán Nợ tài khoản chi phí muốn chi tiết vào bộ phận thì điền thêm mã Bộ phận.
19 Khoản mục Trường hợp hạch toán Nợ tài khoản chi phí muốn chi tiết thêm khoản mục phí thì điền thêm mã Khoản mục.
20 Sản phẩm Trường hợp muốn đích danh giá trị Nợ tài khoản chi phí này vào sản phẩm/ công trình/ công đoạn phục vụ tính giá thành thì điền đích danh tại ô Sản phẩm.
Ghi chú: Có thể tách giá trị khấu hao tháng thành từng mục nhỏ nếu muốn chi tiết tách theo dõi các chỉ tiêu từ 16 đến 20.

b. Đăng ký công cụ dụng cụ – chi phí

Thực hiện tương tự như đăng ký tài sản nhưng chọn phân hệ Danh mục công cụ dụng cụ – chi phí.

Trên đây là các thao tác hạch toán và đăng ký khấu hao tài sản, cộng cụ dụng cụ – chi phí.

Chúc quý khách hàng thực hiện thành công!