Khai báo công thức báo cáo tài chính trong 3TSoft (Phần 1)

Phần 1: Giới thiệu chung

Phần 2: Khai báo công thức trong BCTC

Bước 1: Vào bảng cân đối kế toán, bấm vào nút Khai báo công thức hoặc bấm Ctrl+F4 (hình dưới). Chương trình sẽ hiện ra cửa sổ thể hiện tất cả các chỉ tiêu đã được khai báo.

Khai báo công thức báo cáo tài chính trong 3TSoft (Phần 1)

Bước 2: Di chuyển tới chỉ tiêu cần sửa, bấm F3 (hoặc bấm đúp chuột). Sau khi sửa xong, bấm nút ghi lại hoặc bấm Ctrl+Enter (hình dưới).

Khai báo công thức báo cáo tài chính trong 3TSoft (Phần 1)

Giải thích các chỉ tiêu dùng chung trong BCTC:
Số thứ tự Số thứ tự của chỉ tiêu. Được sử dụng để sắp xếp và cộng trừ khi tính chỉ tiêu tổng hợp của chỉ tiêu này.
Mã số Là mã số của chỉ tiêu, được đánh theo quy định của cơ quan ban hành
Tên chỉ tiêu Là tên của chỉ tiêu, được quy định bởi cơ quan ban hành
Tên chỉ tiêu tiếng Anh Là tên chỉ tiêu bằng tiếng Anh
Công thức Chỉ khai báo công thức cho chỉ tiêu tổng hợp. Những chỉ tiêu có “Bậc chỉ tiêu” bằng 9 sẽ không cần khai báo công thức
Bậc chỉ tiêu Những chỉ tiêu tổng hợp luôn PHẢI có “Bậc chỉ tiêu” nhỏ hơn chỉ tiêu con của nó. Số liệu của những chỉ tiêu có “Bậc chỉ tiêu” bằng 9 sẽ được lấy từ sổ cái.
Thuyết minh Là mã số của thuyết minh BCTC được quy định bởi cơ quan ban hành
In Chỉ tiêu này có được in ra hay không. Hay chỉ là chỉ tiêu tính toán.
In đậm Có in đậm chỉ tiêu này trên báo cáo hay không.
Lưu ý: Các chỉ tiêu dùng riêng cho từng BCTC sẽ được giới thiệu cụ thể theo từng báo cáo.