Khai báo công thức báo cáo tài chính trong 3TSoft (Phần 2)

Phần 1: Giới thiệu chung
Phần 2: Khai báo công thức trong BCTC

1. Bảng cân đối kế toán

Khai báo công thức báo cáo tài chính trong 3TSoft (Phần 2)

Giải thích các chỉ tiêu:
Tài khoản Là tài khoản để xác định giá trị ghi trên chỉ tiêu này
Tài sản C-Là tài sản, lấy số dư bên nợ
K-Là nguồn vốn, lấy số dư bên có
Lưỡng tính L-Lưỡng tính, chỉ lấy một bên nợ hoặc có
K-Không lưỡng tính, sẽ lấy bên nợ trừ bên có hoặc bên có trừ bên nợ
Tài khoản ngoài bảng C-Là tài khoản trong bảng
K-Là tài khoản ngoài bảng
Phát sinh ngoại tệ C-Lấy phát sinh ngoại tệ
K-Lấy phát sinh theo đồng tiên hạch toán

2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Khai báo công thức báo cáo tài chính trong 3TSoft (Phần 2)

Giải thích các chỉ tiêu:
Tài khoản nợ Là danh sách tài khoản phát sinh nợ
Tài khoản có Là danh sách tài khoản phát sinh có

 

3. Lưu chuyển tiền tệ trực tiếp

Khai báo công thức báo cáo tài chính trong 3TSoft (Phần 2)

Giải thích các chỉ tiêu:
Tài khoản nợ Là danh sách tài khoản phát sinh nợ
Tài khoản có Là danh sách tài khoản phát sinh có

4. Lưu chuyển tiền tệ gián tiếp

Khai báo công thức báo cáo tài chính trong 3TSoft (Phần 2)

Giải thích cách chỉ tiêu:
Thu, chi 1-Thu
2-Chi
Loại số liệu 1-Lấy số dư nợ
2-Lấy số dư có
3-Lấy số phát sinh nợ
4-Lấy số phát sinh có
Tài khoản nợ Là danh sách tài khoản phát sinh nợ
Tài khoản có Là danh sách tài khoản phát sinh có
Không bao gồm tài khoản Là danh sách tài khoản loại trừ khi tổng hợp số liệu cho chỉ tiêu này.