3TSoft – Hướng dẫn xuất nguyên vật liệu cho công trình

Xuất nguyên vật liệu (NVL) là một trong những công đoạn quan trọng trong quá trình xây dựng, vậy cách thức xuất nguyên vật liệu trong phần mềm 3TSoft như thế nào? Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết quy trình nhập liệu xuất nguyên vật liệu cho xây dựng công trình

1. Xuất nguyên vật liệu trong kho 

Sau khi nhập vật tư trong phiếu nhập kho, chúng ta tiến hành xuất nguyên vật liệu trong phiếu xuất NVL trong phần hành Kế toán công trình. Tất cả các chứng từ xuất vật tư hàng hóa, nguyên vật liệu từ kho có liên quan trực tiếp đến quá trình xây dựng thì sẽ được nhập vào “Phiếu xuất nguyên vật liệu”.

Để thêm phiếu xuất NVL anh (chị) thực hiện thao tác sau: Kế toán công trình  —> Xuất nguyên vật liệu —> Ấn F2 để thêm mới chứng từ, sẽ hiện ra giao diện phiếu xuất NVL như sau:

Ví dụ: Ngày 31/01/2020 xuất 5 m3  và 10 bao xi măng cho công trình nhà ở của ông Phạm Văn Toàn, mã công trình đã tạo là NO001, các NVL này đều là NVL chính, khi nhập liệi vào phiếu xuất NVL theo các thông tin sau:

3TSoft – Xuất nguyên vật liệu sản xuất sản phẩm

Thông tin Ý nghĩa
Ngày lập phiếu Là ngày ghi nhận chứng từ vào phần mềm
Ngày chứng từ Là ngày phát sinh thực tế của chứng từ
Số Là số của chứng từ đang thực hiện
Tiền tệ Là mã tiền tệ phát sinh của chứng từ (Lấy trong danh mục tiền tệ)
Tỷ giá Là tỷ giá giữa đồng tiền phát sinh và đồng tiền hạch toán
Bộ phận Là mã bộ phận liên quan trực tiếp đến phát sinh của chứng từ này, bộ phận lấy trong danh mục bộ phận nếu không quản lý theo bộ phận thì có thể để trống
Hợp đồng Là mã hợp đồng liên quan trực tiếp đến phát sinh của chứng từ này, hợp đồng lấy trong danh mục hợp đồng nếu không quản lý theo hợp đồng thì có thể để trống
Đối tượng Là mã đối tượng liên quan trực tiếp đến phát sinh của chứng từ này, mã đối tượng được lấy trong danh mục đối tượng, nếu đối tượng được chọn có tên và địa chỉ đầy đủ thì phần mềm sẽ ghi nhận tương ứng vào ô “Ông/ bà” và “Địa chỉ” trên chứng từ
Diễn giải Nội dung của chứng từ đang thực hiện
Mã nhập xuất Để hoàn thiện định khoản trong chứng từ và ngăn trùng định khoản nếu xảy ra nghiệp vụ phát sinh kép
Mã Vật tư Là mã của vật tư, hang hóa xuất kho, được chọn trong danh mục vật tư hang hóa.
Tên vật tư Là tên của vật tư xuất ra, đươc nhảy ra đồng thời sau khi chọn mã vật tư
Đơn vị tính Được lấy theo mã vật tư đã khai báo, nếu mã vật tư có nhiều đơn vị tính thì người dùng có thể lựa chọn lại cho đúng với lần xuất vật tư
Kho Là mã của kho lưu trữ hàng hóa khi xuất kho
Sản phẩm Là mã của công trình, hạng mục phát sinh chi phí tương ứng với mã vật tư đang ghi nhận
Số lượng Là số lượng vật tư, hàng hóa xuất ra tương ứng với đơn vị tính được chọn
Đơn giá Là giá trị cho một đơn vị vật tư, hàng hóa xuất kho theo đơn vị tính và loại tiền tê đã chọn
Thành tiền = đơn giá x số lượng

 

(*)  Lưu ý: 

– Nếu để phần mềm tự động tính giá xuất kho thì để trống ô giá xuất sau khi thực hiện thao tác tính giá vốn   phần mềm sẽ tự hiện giá xuất kho tương ứng với phương pháp tính giá được chọn. Còn nếu không muốn để phần mềm tính giá đối với phiếu xuất NVL thì nhập giá mong muốn vào rồi  ấn F4 tại tên vật tư chuyển “C” thành “K” 

– Nếu nhập mã công trình vào ô “Sản phẩm”  thì chi phí đó được phân bổ trực tiếp cho sản phẩm đang ghi nhận. Nếu để trống mã sản phẩm thì chi phí đó sẽ được phân bổ cho tất cả  các công trình trong kỳ theo các tiêu thức phân bổ được chọn. 

– Nếu trên phiếu xuất NVL không có ô sản phẩm thì vào phần “hệ thống” --> “3. Khai báo tham số chứng từ”  --> kích đúp vào “32. Phiếu xuất NVL cho công trình (PXCT)” --> tại trường “Sản phẩm” tích chọn “có” rồi “Save” ( )  để lưu lại 

2. Xuất nguyên vật liệu không qua kho 

Nếu NVL mua về và xuất thẳng ra để xây dựng công trình luôn mà không qua nhập kho thì nhập liệu vào “Phiếu nhập xuất thẳng”

Để thêm mới phiếu, anh (chị ) thực hiên thao tác: Vào phần hành kế toán công trình --> phiếu nhập xuất thẳng --> ấn F2 để thêm mới, giao diện phiếu nhập xuất thẳng có giao diện như sau:

3TSoft – Xuất nguyên vật liệu sản xuất sản phẩm

(*) Lưu ý: 

– Các trường thông tin trong phiếu nhập xuất thẳng tương tự như phiếu xuất kho đã trình bày ở trên

– Sau khi nhập liệu, đặt chuột tại dòng vật tư ấn F4 để kiểm tra định khoản nếu định khoản chưa đúng thì có thể gõ lại trực tiếp cho đúng định khoản hoặc vào danh mục vật

tư, hàng hóa gõ lại tài khoản vật tư của mã vật tư sau đó quay lại phiếu nhập xuất thẳng gõ lại mã vật tư. 

Chúc quý khách thực hiện thành công!

Xem video hướng dẫn tại: