3TSoft – Hướng dẫn tính giá thành công trình

Kính chào Quý khách hàng,

Bài viết sau đây 3TSoft sẽ hướng dẫnh anh/chị tổ chức tính giá thành công trình trên phần mềm kế toán 3TSoft.

Quy trình để áp dụng phần mềm kế toán vào kế toán công trình như sau:

Bước 1: Xác định được các loại chi phí phát sinh, và đặc điểm của từng loại chi phí

Bước 2: Khai báo các danh mục, chia tiểu khoản 154 (Nếu sử dụng quyết định 48, thông tư 133)

Bước 3: Khai báo dư đầu kỳ công trình.

Bước 4: Nhập liệu các chi phí phát sinh cho công trình

Bước 5: Tính giá vốn và tính khấu hao (nếu có)

Bước 6: Tập hợp chi phí, phân bổ và tính giá thành

Bước 7: Ghi nhận doanh thu công trình

Bước 8: Xem và đối chiếu các chi phí giá thành với giá trị các tài khoản

Chi tiết các bước thực hiện:

Bước 1:Xác định được các loại chi phí phát sinh, và đặc điểm của từng loại chi phí

Để tổ chức tính được giá thành, đầu tiên người nhập liệu cần nắm được quy trình tính giá thành của doanh nghiệp, các loại chi phí phát sinh và đặc điểm của từng loại chi phí: chi phí nào nào ghi được đến đích danh từng công đoạn, hạng mục; chi phí nào không ghi được đích danh. Đối với các chi phí không ghi được đích danh sử dụng tiêu thức gì để phân bổ chi phí,…

Bước 2: Khai báo các danh mục, chia tiểu khoản 154 (Nếu sử dụng quyết định 48, thông tư 133)

2.1. Tạo tiểu khoản cho 154 (QĐ 48, TT133)

Vì hệ thống tài khoản của QĐ48 và TT133 không có sẵn các tài khoản như 621, 622, 627. Nên nếu muốn tính giá thành chi tiết theo từng loại chi phí thì cần chia tiểu khoản của 154 tương ứng với các tài khoản trên:

1541 – Chi phí NVL (tương ứng 621), 1542 – Chi phí NC (tương ứng 622), 1547 – Chi phí SXC (tương ứng 627) và 1548 – Chi phí SX KDDD (TK trung gian tập hợp chi phí, tương ứng với 154 trên TT200).

Chú ý: Các TK chi phí nếu phân bổ theo phương pháp trực tiếp phải để nó là TK giá thành. Và khi hạch toán các chi phí phát sinh trên tài khoản đó cần ghi đích danh cho mã công trình.

3TSoft – Hướng dẫn tính giá thành công trình

2.2. Khai báo danh mục sản phẩm, công trình

Vào danh mục sản phẩm công trình bấm F2 để thêm mới

Sản phẩm/ Công trình C – Công trình
Loại C – Hạng mục

K – Công trình

Là mã của sản phẩm
Đơn vị tính Là đơn vị của sản phẩm đang khai báo
Chi phí tỷ lệ Sản phẩm này có được phân bổ theo phương pháp tỷ lệ hay không. TH trong công đoạn có nhiều sản phẩm nhưng có sản phẩm phân bổ theo tỷ, có sản phẩm không thì chọn tại là C hoặc K.
Công đoạn/ Công trình Nếu sản phẩm có công đoạn thì chọn mã công đoạn đó tại ô này.

VD:

Công trình riêng lẻ thì 1 công trình chính là hạng mục: Để là C – C

3TSoft – Hướng dẫn tính giá thành công trình

– Công trình lớn có nhiều hạng mục nhỏ: Để là C – K

3TSoft – Hướng dẫn tính giá thành công trình

3TSoft – Hướng dẫn tính giá thành công trình

Bước 3: Khai báo dư đầu kỳ công trình, dư đầu kỳ TK 154 (nếu có)

3.1. Khai báo dư đầu kỳ TK 154

Vào Thống kế à Số dư đầu kỳ TK à Ấn Enter à Ấn F2 để thêm mới

3.2. Khai báo dư đầu kỳ công trình

Tất cả số dư về chi phí, doanh thu, công nợ của công trình thì sẽ nhập vào “Số dư đầu kỳ công trình”.Giá trị này chỉ nhập một lần khi bắt đầu sử dụng chương trình, với các kỳ kế toán tiếp theo thì giá trị này sẽ được chuyển từ giá trị cuối kỳ của kỳ kế toán trước đó.

Vào Thống kê -> Số dư đầu kỳ công trình và Ấn F2 để thêm mới.

3TSoft – Hướng dẫn tính giá thành công trình

Công trình Là mã của công trình có số dư
Tài khoản Là tài khoản theo dõi giá trị số dư công trình
Nợ/Có N-Dư nợ

C-Dư có

Tài khoản đối ứng Là tài khoản đối ứng khi phát sinh giá trị số dư công trình
Đối tượng Là đối tượng liên quan đến giá trị số dư công trình, đối tượng chỉ nhập khi giá trị đó là giá trị công nợ
Loại số dư L: Số dư là lượng

T : Số dư là tiền

Vật tư Nếu “Loại số dư” là “L-Lượng” thì có thể nhập chi tiết số dư công trình theo từng loại vật tư, hàng hoá dùngcho công trình

3TSoft – Hướng dẫn tính giá thành công trình

Bước 4: Nhập xuất NVL, chi phí phát sinh trong kỳ

4.1. Nhập/ xuất NVL

  • Mua NVL nhập kho: Vào Kế toán vật tư, hàng hóa à Phiếu nhập mua
  • Xuất NVL: Vào Kế toán công trình à Xuất nguyên vật liệu à Ấn F2 để thêm mới. Nếu xuất NVL đích danh cho từng công trình (phân bổ NVL theo phương pháp trực tiếp) thì chi tiết mã công trình tại ô Sản phẩm.

3TSoft – Hướng dẫn tính giá thành công trình

  • Mua NVL xuất thẳng công trình: Vào Kế toán công trình vào Phiếu nhập xuất thẳng

3TSoft – Hướng dẫn tính giá thành công trình

Lưu ý: Sửa lại TK cho đúng. Tại ô cạnh Mã vật tư, ấn F4 để sửa định khoản. Để TK Nợ là TK chi phí. Trường hợp mã vật tư đó luôn xuất thẳng ra công trình thì sửa luôn TK trong Danh mục vật tư, hàng hóa.

3TSoft – Hướng dẫn tính giá thành công trình

4.2. Các chi phí khác

Các chi phí không liên quan đến vật tư hàng hóa, thanh toán bằng tiền mặt tiền gửi, thì nhập tại phiếu chi, báo nợ; nếu là công nợ thì hạch toán tại phiếu kế toán.

Bước 5: Tính giá vốn, khấu hao (nếu có)

Bước 6: Tập hợp và phân bổ tính giá thành

6.1. Phân bổ trực tiếp

Phân bổ trực tiếp là phân bổ những chi phí phát sinh trực tiếp cho công trình, hạng mục. Việc phân bổ này sẽ được tiến hành theo từng tài khoản chi phí.

3TSoft – Hướng dẫn tính giá thành công trình

Từ tài khoản Là số hiệu tài khoản chi phí cần phân bổ
Công trình Nếu có nhiều hạng mục trong từng công trình mà chỉ muốn phân bổ chi phí đó cho các hạng mục của công trình này thì người sử dụng phải xác định bút toán phân bổ cho từng công trình. Nếu không có thì để trống.
Đến tài khoản Là tài khoản trung gian tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh dở dang – QĐ 48 là TK 1548

Chọn bút toán cần phân bổ xong ấn F10 để thực hiện

6.2. Phân bổ hệ số

Phân bổ hệ số là phân bổ những chi phí phát sinh cho công trình, hạng mục theo hệ số mà người sử dụng nhập vào tương ứng với từng công trình, hạng mục. Việc phân bổ này sẽ được tiến hành theo từng tài khoản chi phí. Nếu tài khoản chi phí được phân bổ theo phương pháp hệ số có một phần xác định được trực tiếp thì phần chi phí này sẽ được chương trình xác định theo phương pháp trực tiếp, phần còn lại mới được phân bổ theo hệ số.

3TSoft – Hướng dẫn tính giá thành công trình

Từ tài khoản Là số hiệu tài khoản chi phí cần phân bổ
Công trình Nếu có nhiều hạng mục trong từng công trình mà chỉ muốn phân bổ chi phí đó cho các hạng mục của công trình này thì người sử dụng phải xác định bút toán phân bổ cho từng công trình. Nếu không có thì để trống.
Đến tài khoản Là tài khoản trung gian tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh dở dang
Công trình Là mã của công trình, hạng mục được phân bổ chi phí.
Hệ số Là hệ số phân bổ chi phí cho công trình, hạng mục tương ứng đang chọn do người dùng nhập.
6.3. Phân bổ tỷ lệ
3TSoft – Hướng dẫn tính giá thành công trình

Là phân bổ những chi phí phát sinh cho công trình theo tỷ lệ của một hoặc một số tài khoản đã được phân bổ. Ví dụ như chi phí lương, chi phí sản xuất chung không ghi nhận trực tiếp đến công trình nào thì phân bổ theo phương pháp tỷ lệ của nguyên vật liệu chính.

Cần phân bổ chi phí được lấy làm căn cứ để phân bổ các chi phí còn lại bằng phương pháp tỷ lệ trước.

Lưu ý:Trừ phương pháp phân bổ trực tiếp các phương pháp còn lại không cần ghi nhận đích danh chi phí cho sản phẩm.

6.4. Kết chuyển giá thành

Kết chuyển giá thành là kết chuyển những chi phí dở dang cho công trình, hạng mục sau khi được xác định là hoàn thành. Hay nói cách khác, là kết chuyển toàn bộ chi phí dở dang trên TK 154 (QĐ 48 – 1548) vào tài khoản giá vốn 632 khi công trình.

3TSoft – Hướng dẫn tính giá thành công trình

Từ tài khoản Là số hiệu tài khoản trung gian tập hợp giá thành sản xuất kinh doanh dở dang – QĐ 48 là TK 1548
Công trình Nếu có nhiều hạng mục trong từng công trình mà chỉ muốn Kết chuyển giá thành cho các hạng mục của công trình này thì người sử dụng phải xác định bút toán Kết chuyển cho từng công trình. Nếu không có thì để trống.
Đến tài khoản Là tài khoản giá vốn – Thông thường là tài khoản 6322

Chọn bút toán cần kết chuyển và nhấn “F10” để thực hiện

Chương trình sẽ hiện ra cửa sổ, người sử dụng tiến hành như sau: Bấm vào nút “Xác định chi phí”, chương trình sẽ xác định tổng giá trị chi phí phát sinh cho từng công trình theo tài khoản chi phí.

Nếu công trình còn dở dang thì nhập % hoàn thành tại ô “Hệ số”. Ấn “Chấp nhận” để phần mềm ghi nhận kết quả.

3TSoft – Hướng dẫn tính giá thành công trình

Bước 7: Hạch toán doanh thu của của công trình

Có 2 cách hạch toán doanh thu của công trình

Cách 1: Hạch toán doanh thu công trình trên phiếu kế toán:

Khai báo tài khoản doanh thu là tài khoản giá thành.

3TSoft – Hướng dẫn tính giá thành công trình

Hạch toán tương ứng vào phiếu thu, báo có, báo nợ tương ứng với hình thức thanh toán.

Tại dòng hạch toán 511 thì điền đích danh mã công trình, hạng mục tương ứng

3TSoft – Hướng dẫn tính giá thành công trình

Cách 2: Trường hợp doanh nghiệp hoàn thành xong công trình và xuất hóa đơn đỏ cho công trình thì tạo mã Thành phẩm.

3TSoft – Hướng dẫn tính giá thành công trình

Những ô cần lưu ý:

Loại vật tư 1 – Thành phẩm
Các TK khai báo đúng
Khi để loại vật tư là 1 – Thành phẩm thì phải chi tiết mã công trình cho thành phẩm đó. Điều này giúp liên kết giữa 2 danh mục sản phẩm công trình và danh mục vật tư, hàng hóa

Sau đó cần tích chọn chức năng “Cho phép bỏ trống mã kho tại hóa đơn”.

3TSoft – Hướng dẫn tính giá thành công trình

Lập “Hóa đơn bán hàng” trong “Kế toán vật tư, hàng hóa” ghi nhận doanh thu tương ứng, để trống mã kho trên hóa đơn.

3TSoft – Hướng dẫn tính giá thành công trình

Bước 8: Xem và đối chiếu các chi phí giá thành trên các báo cáo với giá trị các tài khoản

Sau khi phân bổ và tính giá thành xong, anh/chị có thể xem các báo cáo giá thành như: Phân tích giá thành công trình, Phân tích giá thành công trình (mẫu II) và đối chiếu các chi phí giá thành trên các báo cáo với giá trị các tài khoản tương ứng.

3TSoft – Hướng dẫn tính giá thành công trình

3TSoft – Hướng dẫn tính giá thành công trình