3TSoft – Hướng dẫn nhập liệu phiếu chuyển thành phẩm

Kính chào quý khách hàng!

Chứng từ Chuyển thành phẩm được sử dụng để ghi nhận sản phẩm hoàn thành của công đoạn trước và chuyển thành nguyên vật liệu cho công đoạn sau” trong phần mềm kế toán 3TSoft. Chứng từ này chỉ dùng khi đơn vị sử dụng nhiều công đoạn sản xuất nối tiếp nhau trong doanh nghiệp.

3TSoft - Hướng dẫn nhập liệu phiếu chuyển thành phẩm

3TSoft - Hướng dẫn nhập liệu phiếu chuyển thành phẩm

Thông tin Diễn giải
Ngày lập phiếu Là ngày ghi nhận chứng từ vào chương trình
Ngày chứng từ Là ngày phát sinh thực tế của chứng từ
Số Là số của chứng từ đang thực hiện
Người yêu cầu Là người đưa ra yêu cầu thực hiện Chứng từ chuyển thành phẩm này. Người yêu cầu được chọn trong danh mục đối tượng.
Người nhận Là người nhận yêu cầu thực hiện Chứng từ chuyển thành phẩm này. Người thực hiện được chọn trong danh mục đối tượng.
Bộ phận Là mã của bộ phận liên quan trực tiếp tới phát sinh của chứng từ này. Bộ phận được chọn trong danh mục bộ phận. Nếu không quản lý phát sinh theo bộ phận thì có thể để trống.
Hợp đồng Là mã của hợp đồng liên quan trực tiếp tới phát sinh của chứng từ này. Hợp đồng được chọn trong danh mục hợp đồng. Nếu không quản lý phát sinh theo hợp đồng thì có thể để trống.
Diễn giải (VN) Là nội dung của chứng từ đang thực hiện
Mã vật tư Là mã thành phẩm hoàn thành
Tên vật tư, đơn vị tính Là tên thành phẩm và đơn vị tính tương ứng của mã thành phẩm đang thực hiện.
Sản phẩm Là mã sản phẩm hoặc công đoạn sản xuất tiếp theo được xác định ghi nhận tăng giá trị nguyên vật liệu
Yếu tố Là mã yếu tố chi phí ghi nhận tăng giá trị nguyên vật liệu
Số lượng Là số lượng thành phẩm hoàn thành
Đơn giá, thành tiền Là đơn giá và thành tiền của thành phẩm hoàn thành. Người sử dụng không cần nhập đơn giá và thành tiền. Giá trị này sẽ được chương trình tự động ghi vào khi tính giá thành
Ghi chú Là nội dung cần lưu ý khi thực hiện Chứng từ chuyển thành phẩm này.

Chúc quý khách hàng thành công!