3T-HKD: Phân quyền sử dụng

Bài viết này sẽ hướng dẫn cách phân quyền cho người sử dụng phần mềm 3TCloud.

(*) Cách thêm mới Người dùng xem hướng dẫn.

Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Truy cập vào phần mềm với user ADMIN

Bước 2: Chọn chức năng phân quyền

Tại thanh menu chọn Quản lý người sử dụng.

Hiện màn hình Quản lý người sử dụng đặt chuột vào user muốn phân quyền và chọn chức năng phân quyền.

Bước 3: Các chức năng phân quyền

Truy cập menu Phân quyền truy cập vào những phân hệ chức năng tại menu, nghiệp vụ hiển thị tại giao diện của phần mềm.
Cập nhật danh mục Phân quyền các chức năng thực hiện chi tiết trong các danh mục: Thêm mới – Sửa – Xóa – Gộp mã.
Cập nhât chứng từ Phân quyền các chức năng thực thực hiện với các loại chứng từ: Thêm mới – Sửa – Xóa – Xem – Khóa – Kiểm tra – Phê duyệt
Xem báo cáo Phân quyền truy cập các báo cáo thuộc các phân hệ.
Truy cập đơn vị cơ sở Phân quyền truy cập vào từng cơ sở dữ liệu trong trường hợp sử dụng nhiều đơn vị cơ sở (Thuế – Nội bộ, Chi nhánh – Tổng công ty)

Tại đây muốn cấm quyền truy cập chức năng và phân hệ nào sẽ bỏ tích tương ứng của dòng chức năng và phân hệ đó.

Nhấn Chấp nhận để lưu thông tin vừa khai báo.

Lưu ý:

  • Đối với việc phân quyền cấm truy cập tại “Truy cập menu” và “Xem báo cáo” chức năng bị tích cấm sẽ bị biến mất.
  • Còn các phân quyền khác sẽ có cánh bảo không có quyền thực hiện.