Các lưu ý khi phát hành hóa đơn điện tử từ phần mềm kế toán 3TSoft

Trong quá trình tích hợp và sử dụng chức năng tích hợp hóa đơn điện tử của phần mềm kế toán 3TSoft, khách hàng nên lưu ý một số nội dung như sau:
– Giới hạn ký tự tối đa ở môt số trường thông tin trên phần mềm:
   Tên vật tư, hàng hóa, tên đối tượng khách hàng: 128 ký tự
   Địa chỉ: 128 ký tự
 – Với một số nhà cung cấp phải chọn lại hình thức thanh toán trong phần hoàn thiện hóa đơn với một số nhà cung cấp chẳng hạn như BKAV, VNPT…
 
Các hình thức thanh toán mà VNPT chấp nhận:
STT Mã hình thức thanh toán Ý nghĩa
1 TM, CK Hình thức thanh toán tiền mặt hoặc chuyển khoản
2 TM Thanh toán bằng tiền mặt
3 CK Thanh toán bằng chuyển khoản
4 TTD Thanh toán bằng thẻ tín dụng
5 BT Thanh toán bù trừ
6 CTCN Cấn trừ công nợ
7 KTT Không thu tiền
8 TTR Thanh toán quốc tế L/C có chấp nhận TTR
9 LC Thanh toán qua tín dụng thư
10 CK/BT Thanh toán chuyển khoản hoặc bù trừ
Chúc quý khách hàng thực hiện thành công!