3TSoft - Cập nhật ngày 01/11/2016

26/10/2016 |  Lượt xem: 5527

NỘI DUNG CẬP NHẬT PHẦN MỀM KẾ TOÁN 3TSOFT BAO GỒM:

 1. HTKK 3.4
 2. Thông tư 133
 3. Nâng cấp giao diện hiển thị báo cáo
 4. Cho phép xóa tài khoản ngân hàng khi in Ủy nhiệm chi
 5. Nâng cấp kết xuất dữ liệu ra EXCEL, lưu lại đường dẫn kết xuất EXCEL
 6. Chênh lệch tỷ giá
 7. Cách lấy số liệu để lập báo cáo tài sản cố định
 8. Tính giá vốn
 9. Bảng kê chứng từ cho phép hiển thị tất cả các dữ liệu đã nhập
 10. Bổ sung cột "Nhập lại" vào báo cáo tổng hợp xuất kho cho công trình
 11. Bỏ các dòng gạch chân trên các màn hình
 12. Không cho phép đổi mã dữ liệu khi đã có dữ liệu phát sinh
 13. Cho phép cập nhật tài liệu đính kèm: Hợp đồng, Tài sản, Công trình
 14. Phân bổ giá thành sản phẩm
 15. Báo cáo công nợ theo hạn thanh toán
 16. Sửa lỗi gộp mã khi mã có dấu nháy (')
 17. Và một số nội dung khác
Live Help - Online