Cách sử dụng hàm VLOOKUP trong EXCEL

13/08/2015 |  Lượt xem: 70096

Hàm VLOOKUP trong Excel 2007 cho phép tìm kiếm một giá trị nào đó trong một cột nào đó tính từ một vùng dữ liệu nào đó. Đây là một trong số các hàm trong Excel được sử dụng nhiều nhất.

1. Hàm VLOOKUP trong Excel 2007 dùng để làm gì?

Hàm VLOOKUP trong Excel 2007 dùng để tìm kiếm theo cột.

2. Cú pháp hàm VLOOKUP trong Excel 2007 như sau:

=VLOOKUP(Lookup_value, Table_array, Col_index_num, [Range_lookup])

Trong đó:

·         Lookup_value: là giá trị dùng để tìm kiếm

·         Table_array: là vùng điều kiện để dò tìm lookup_value, cột đầu tiên trong table_array được sử dụng để dò tìm giá trị Lookup_value. Lưu ý là Table_array có thể cùng sheet hoặc khác sheet với Lookup_value và cũng có thể cùng tệp tin hoặc khác tệp tin với Lookup_value.

·         Col_index_num: Là cột chỉ định hay còn gọi là số thứ tự cột chứa giá trị được tìm kiếm. Cột đầu tiên của vùng dữ liệu được tính là 1.

·         Range_lookup: Là kiểu tìm kiếm, gồm 2 kiểu TRUE và FALSE.

TRUE:     Những giá trị trong cột đầu tiên của Table_array được sắp xếp theo thứ tự tăng dần.

FALSE:    Hàm VLOOKUP sẽ tìm kiếm những giá trị trùng khớp nhau hoàn toàn

Lưu ý: Bạn có thể không sử dụng giá trị này cũng được.

Ví dụ về cách sử dụng hàm VLOOKUP trong Excel 2007:

Ví dụ, bạn có 2 sheet với tên gọi là Sheet1 và Sheet2 như sau:

Sheet1:

Cách sử dụng hàm VLOOKUP trong Excel 2007

Sheet2:

Cách dùng hàm VLOOKUP trong Excel 2007

Chúng ta cần lấy giá trị của cột Năm sinh từ Sheet1 sang Sheet2. Khi đó, cách sử dụng hàm VLOOKUP trong Excel 2007 để tìm kiếm giá trị Năm sinh và cột tìm kiếm là cột ID (mã nhân viên) của