3TSoft - Hướng dẫn nhập liệu phiếu xuất điều chuyển

27/05/2020 |  Lượt xem: 231
HƯỚNG DẪN NHẬP LIỆU PHIẾU XUẤT ĐIỀU CHUYỂN
 
-) Tất cả các chứng từ xuất luân chuyển vật tư hàng hóa giữa các kho trong nội bộ công ty sẽ được nhập vào Phiếu xuất điều chuyển trong phần mềm kế toán 3TSoft. 
-) Ví dụ Trong kho Vật tư tôi có 1000 chiếc ghê văn phòng, tôi muốn chuyển 1000 chiếc ghế này qua kho CCDC. Trên PMKT 3TSoft, cụ thể sẽ nhập liệu như sau:
Tại phân hệ Kế toán vật tư, hàng hóa/ Chọn Phiếu xuất điều chuyển/ Nhấn F2 để thêm mới 
 
Trong đó: 
 

Thông tin

Diễn giải

Ngày lập phiếu

Là ngày ghi nhận chứng từ vào chương trình

Ngày chứng từ

Là ngày phát sinh thực tế của chứng từ

Số

Là số của chứng từ đang thực hiện

Tiền tệ

Là mã tiền tệ phát sinh của chứng từ

Tỷ giá

Là tỷ giá giữa đồng tiền phát sinh của chứng từ và đồng tiền hạch toán. Nếu đồng tiền phát sinh là ngoại tệ thì tỷ giá được lấy trong danh mục tiền tệ. Nếu tỷ giá được chương trình tự động đưa ra không đúng với tỷ giá thực tế thì người sử dụng có thể sửa cho đúng với thực tế phát sinh.

Bộ phận

Là mã của bộ phận liên quan trực tiếp tới phát sinh của chứng từ này. Bộ phận được chọn trong danh mục bộ phận. Nếu không quản lý phát sinh theo bộ phận thì có thể để trống.

Hợp đồng

Là mã của hợp đồng liên quan trực tiếp tới phát sinh của chứng từ này. Hợp đồng được chọn trong danh mục hợp đồng. Nếu không quản lý phát sinh theo hợp đồng thì có thể để trống.

Đối tượng

Là mã của đối tượng liên quan trực tiếp tới phát sinh của chứng từ này. Đối tượng được chọn trong danh mục đối tượng. Nếu đối tượng được chọn có tên và địa chỉ đầy đủ thì chương trình sẽ ghi nhận tương ứng vào Ông bà và địa chỉ của chứng từ phát sinh.

Diễn giải (VN)

Là nội dung của chứng từ đang thực hiện

Mã nhập xuất

Là hình thức xuất kho hàng hóa. Và được sử dụng với mục đích ngăn trùng định khoản trong các nghiệp vụ phát sinh kép. Mã nhập xuất được chọn trong danh mục Dạng nhập xuất.

Mã vật tư

Là mã của vật tư hàng hóa xuất kho. Vật tư được chọn trong Danh mục Vật tư hàng hóa. Các thông tin có liên quan đến vật tư hàng hóa này sẽ được chương trình ghi nhận tương ứng vào Tên vật tư và Đơn vị tính.

Đơn vị tính

Là đơn vị đo lường của vật tư hàng hóa xuất kho. Được chương trình tự động lấy ra từ danh mục vật tư hàng hóa đã khai báo. Đối với trường hợp mã vật tư được khai báo có nhiều đơn vị tính thì người sử dụng có thể lựa chọn lại cho đúng loại đơn vị tính của lần xuất hàng đang thực hiện.

Kho

Là mã của kho lưu trữ hàng hóa đang xuất kho

Số lượng

Là số lượng của vật tư hàng hóa được xuất kho. Số lượng này được ghi nhận theo Đơn vị tính đã lựa chọn.

Đơn giá

Là giá trị cho 1 đơn vị vật tư hàng hóa xuất kho theo đơn vị tính và loại tiền tệ đã chọn.  

 
Lưu ý: Trong trường hợp điều chuyển vật tư từ kho Vật tư sang kho CCDC mà không thay đổi TK vật tư ( Ví dụ ĐK ghi Nợ 1521/ C1521), sẽ sử dụng mã nhập xuất Không định khoản sổ cáiKhông tạo chứng từ kế toán kèm theo. Cụ thể khai báo trong danh mục dạng nhập xuất như sau:
 
 
Trường hợp điều chuyển vật tư từ kho Vật tư sang kho CCDC mà làm thay đổi TK vật tư ( Ví dụ ĐK ghi Nợ 1531/ C1521), sẽ sử dụng mã nhập xuất Có định khoản sổ cáiKhông tạo chứng từ kế toán kèm theo. Cụ thể khai báo trong danh mục dạng nhập xuất như sau:
 
 
Chúc các bạn thành công!